Informacja rtg

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko
Nazwa jednostki organizacyjnej
Prywatna Praktyka Stomatologiczna Marek Rogowski

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2 

  • Jednostka  wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na :
  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące: aparat RTG do zdjęć wewnątrzustnych.
  • Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:
  • dawkomierzy indywidualnych- w ciągu minionych 12 miesięcy zmierzona dawka efektywna wyniosła: poniżej czułości.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

  • pracownicy: 20mSv/rok;
  • ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga: 

  • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.