Klauzula informacyjna RODO

Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prywatna Praktyka Stomatologiczna Marek Rogowski z siedzibą w Bydgoszczy, ulica Kujawska 48/ U8, tel. 605551591, mail: marek.j.rogowski@wp.pl;

2) nie wyznaczono Inspektora Danych Osobowych (artykuł 37, pkt1. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych);

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług stomatologicznych na podstawie art. 6 1. c)  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: Prywatna Praktyka Stomatologiczna Anna Mażul-Rogowska ul. Kujawska 48, 85-031 Bydgoszcz; Adamczak Labor Małgorzata Adamczak Bożenkowo ul. Zielona Dolina 3 86-021 Bożenkowo;

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. dwadzieścia lat zgodnie z artykułem 29 punkt 1, Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; 

6) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, natomiast ze względu na określony przez Ustawę z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta obowiązek zbierania i przechowywania danych osobowych, nie ma Pani/Pan prawa do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych (artykuł 17, punkt 3b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych);

7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych, w tym numeru PESEL oraz danych identyfikujących dokument tożsamości, jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej;

9) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.